KENTIVO 

 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 

artikel 1: Begrippen 

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende begrippen verstaan als volgt: ‘Dienst(en)’: Verzamelnaam voor de door Kentivo geleverde standaard diensten zoals ‘MANDY’, inclusief daarvan afgeleide diensten, maatwerk, en daaraan gerelateerde technische applicaties en diensten. 

1.1 ‘Cliënt’: de natuurlijke of rechtspersonen waarmee een overeenkomst met betrekking tot het ter beschikkingstellen van de Diensten is gesloten; 

1.2 ‘Gebruikers’: de unieke gebruikers-identificatie(s) door middel van Username / Password identificatie(s) waarmee door cliënt aangewezen personen toegang hebben tot afschermde Kentivo-diensten; 

1.3 ‘Eigen gebruik’: het opvragen van Mandy Artikelen en Internet Artikelen is alleen voor eigen oefening, studie en gebruik en derhalve niet voor doorlevering aan derden voor publicatie in welke zin dan ook; 

1.4 ‘Intern gebruik’: het verspreiden van Berichten en Volledige Artikelen’ binnen het bedrijf of organisatie van Cliënt; 

1.5 ‘Berichten’: (incl. samenvattingen); de teksten die door redacteuren van Kentivo, of voor Kentivo door freelancers of anderszins zijn geschreven. 

1.6 ‘Volledige Artikelen: Artikelen uit de publieke media, internet artikelen en persberichten op basis waarvan de Berichten door Kentivo zijn geschreven. 

1.7 ‘Informatie’: door Kentivo geleverde Berichten, Volledige Artikelen, en/of Zoekstructuur; 

1.8 ‘Kentivo’: de rechtspersoon die handelt onder de naam Kentivo B.V.; 

1.9 ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Kentivo en Cliënt met betrekking tot levering van een of meer Diensten. De Overeenkomst beschrijft in ieder geval 1. het geleverde, 2. de duur van de Overeenkomst, 3. de Vergoeding, en 4. de wijze van betaling; 

1.10 ‘Vergoeding’: de door Kentivo aan Cliënt in rekening gebrachte vergoedingen voor levering van de Diensten en andere door Kentivo verrichte diensten. 

 artikel 2: Algemeen 

2.1 Toepasselijkheid van de door de Cliënt gehanteerde algemene of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 Van deze leveringsvoorwaarden kan slechts schriftelijk in de Overeenkomst worden afgeweken. 

artikel 3: Recht van gebruik 

3.1 Cliënt is verplicht bij afloop van de Overeenkomst alle door Kentivo geleverde Informatie te vernietigen zodat het gebruik van de Kentivo diensten door Cliënt niet meer mogelijk is. 

artikel 4: Vergoeding 

4.1 Kentivo brengt Cliënt voor geleverde Diensten de in de Overeenkomst(en) vastgestelde vergoeding(en) in rekening. 

4.2 Kentivo is gerechtigd de vergoeding jaarlijks te verhogen, tot maximaal de door het CBS vastgestelde loonstijging in de sector zakelijke dienstverlening. 

 artikel 5: Wijze van betaling 

5.1 Facturen van Kentivo dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door Kentivo aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de euro’s en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 

5.2 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Cliënt, ongeacht of Kentivo ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 

5.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage van 10% per jaar. 

5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van advocaten. 

5.5 Betalingen door of vanwege Cliënt strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Cliënt. 

5.6 Cliënt kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 

5.7 Ingeleverde bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

5.8 In geval van geschil zal de administratie van Kentivo door partijen als bewijs worden aanvaard. 

 artikel 6: Zorgplicht Cliënt 

6.1 Cliënt dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, programmatuur, en datacommunicatie-faciliteiten teneinde gebruik van de Diensten te kunnen maken. 

artikel 7: Uitsluiting van aansprakelijkheid 

7.1 Kentivo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat bij het al dan niet tijdelijk niet-beschikbaar zijn van de Diensten. 

7.2 Kentivo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van de inhoud, juistheid en/of volledigheid van de Informatie, indien deze aansprakelijkheid uitgaat boven de aansprakelijkheid van Kentivo. 

7.3 Kentivo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van storing of gebreken in apparatuur, programmatuur en/of datacommunicatie-faciliteiten, indien Kentivo daarvoor heeft zorg gedragen en indien deze aansprakelijkheid uitgaat boven de aansprakelijkheid van de leverancier van apparatuur, programmatuur en/of datacommunicatie-faciliteiten. 

7.4 Kentivo bedingt alle wettelijke verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Cliënt kan inroepen, mede ten behoeve van zijn ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 

artikel 8: Auteursrecht 

8.1 De inhoud van de Berichten, de Volledige Artikelen alsmede de Zoekstructuur genieten auteursrechtelijke bescherming. 

8.2 Het downloaden van Berichten is toegestaan voor Eigen Gebruik. 

8.3 De Cliënt is gerechtigde de geraadpleegde informatie te vermenigvuldigen voor Intern Gebruik, of beschikbaar te stellen aan derden, echter de Cliënt is niet gerechtigd zonder aanvullende schriftelijke toestemming: 

8.3.a de Berichten in een elektronisch archief op te slaan, 

8.3.b de Berichten aan cliënten door te verkopen, 

8.3.c de Berichten te gebruiken voor betaalde dienstverlening aan cliënten. 

8.4 Indien Kentivo aan Cliënt schriftelijk toestemming verleent de verstrekte Berichten in een elektronisch archief op te slaan of aan cliënten door te verkopen te gebruiken voor betaalde dienstverlening aan cliënten, dient Cliënt te allen tijde garant te staan voor naleving, door cliënt van Cliënt, van de bepalingen, gesteld in dit artikel. 

8.5 Bij elke onrechtmatige beschikbaarstelling en/of vermenigvuldiging is de Cliënt een boete van 5.000,- euro verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Kentivo op nakoming, ontbinding en schadevergoeding. De boete is direct opeisbaar. 

artikel 9: Duur/einde overeenkomst 

9.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de lopende contractperiode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. 

9.2 Indien de behoorlijke nakoming door Kentivo ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Kentivo komen, waaronder gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie Kentivo bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, uitoefening door een derde jegens Cliënt van één of meer rechten terzake van een tekortkoming van Cliënt in de nakoming van tussen Cliënt en die derde gesloten overeenkomst, werkstaking, werklieden-uitsluiting, ziekte, transportproblemen, niet nakomen en/of (kern)rampen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij blijvend, heeft Kentivo het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Cliënt enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

9.3 Kentivo heeft tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien: 

9.3.a de betalingstermijn van enige factuur met meer dan zestig dagen is verstreken; of 

9.3.b Cliënt surséance van betaling aanvraagt; of 

9.3.c een aanvraag voor het faillissement van Cliënt is ingediend; of 

9.3.d het gerechtvaardigde vermoeden dat Cliënt handelt in strijd met zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst; 

Een en ander laat nakoming van overige, reeds ontstane verplichtingen onverlet en geeft Kentivo in die gevallen voorts recht onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 

artikel 10: Inhoud overeenkomst

10.1 De Overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen Kentivo en Cliënt zijn overeengekomen. Alle voorafgaande afspraken zijn vervallen zodra een recentere overeenkomst wordt getekend.

10.2 Wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst en eventuele bijlage(n) zullen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, tot stand komen. Op alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst zijn deze Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

artikel 11: Overdracht rechten en plichten 

11.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, waaronder te verstaan elke andere onderneming of rechtspersoon. 

11.2 Kentivo is gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst (of delen daarvan) over te dragen aan derden. Cliënt verklaart hierbij daartoe toestemming te verlenen. Kentivo zal bij overdracht van haar verplichtingen uit de Overeenkomst Cliënt daarvan in kennis stellen. 

artikel 12: Nederlands recht/competentie 

12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

12.2 Geschillen welke uit de Overeenkomst mochten voortvloeien worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.